50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

(oliebollen) TIPS

gerbert-column-fiscaal-foto-gm

In dit artikel wordt voor u stilgestaan bij een aantal tips om uw fiscale en financiële situatie te optimaliseren. Niet alles zal daarbij voor u van toepassing zijn maar hopelijk zit er iets voor u bij. Als het niet meer mogelijk is de tips dit jaar door te voeren, zijn ze veelal ook volgend jaar nog interessant en bruikbaar.

Vooruitbetalen hypotheek
Heeft u een eigen woning met een eigenwoningschuld dan is de door u betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. U mag daarbij de rente alleen in mindering brengen op het fiscale inkomen van box 1 in het jaar waarin u de rente heeft betaald. Zeker als er (veel) belastbaar vermogen in box 3 is, kunt u overwegen de rente over de eerste 6 maanden van 2019 vooruit te betalen. U dient daarbij wel vooraf contact op te nemen met uw bank/geldverstrekker om de vooruitbetaling te formaliseren.

Een bijkomend voordeel van de vooruitbetaling van de rente in 2018 is gelegen in een lagere heffing over uw box 3-vermogen voor het jaar 2019. Op de peildatum 1 januari 2019 is het vermogen vanwege de vooruitbetaling immers lager.

Verder is het maximale belastingtarief waartegen u de rente kunt aftrekken in 2018 doorgaans hoger dan in het jaar 2019. Een en ander wordt mede veroorzaakt door de invoering van een tweeschijven belastingstelsel per 2019 en de (versnelde) afbouw van belastingtarief waartegen de hypotheekrente in mindering mag worden gebracht.

Middeling van inkomen
Als u de afgelopen drie jaar te maken heeft gehad met schommelende inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming (inkomen box 1) dan heeft u mogelijk te veel inkomstenbelasting betaald. Dit wordt veroorzaakt door de progressieve werking van de belastingtarieven van box 1. Naarmate het inkomen stijgt betaalt u in box 1 meer belasting. Op basis van de middelingsregeling wordt het inkomen gelijkmatig verdeeld over de drie jaren en wordt de verschuldigde inkomstenbelasting herrekend. Op de teruggaaf welke ontstaat als de werkelijk betaalde belasting meer bedraagt dan de herrekende belasting is een drempel van toepassing van € 545. Deze drempel komt daarbij in mindering op de teruggaaf. Het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan doorgaans niet worden betrokken in een middelingsberekening.

Voor de middelingsteruggaaf moet u zelf een verzoek indienen. Daarbij moeten de definitieve aanslagen over de betreffende drie jaren zijn vastgesteld. Het verzoek moet worden ingediend binnen 36 maanden nadat de definitieve aanslag over het laatste jaar van het middelingstijdvak is opgelegd.

Besparing van belasting in box 3
Als u in privé vermogen heeft dan is hierover in box 3 belasting verschuldigd. Er wordt voor de heffing uitgegaan van het saldo van de bezittingen minus de schulden per 1 januari 2019.
Als uw vermogen op 1 januari 2019 meer bedraagt dan € 30.360 dan betaalt u over het bedrag dat daar bovenuit komt vermogensrendementsheffing. Heeft u een fiscale partner dan is de vrijstelling in totaal € 60.720. Door de bezittingen in box 3 te verminderen hoeft u straks dus minder belasting te betalen.  Bent u van plan om (grote) uitgaven te doen, dan valt het te overwegen deze nog te doen in 2018 in plaats van in 2019. U kunt daarbij denken aan de aankoop van bezittingen voor persoonlijke doeleinden (sieraden, auto, meubilair) of het vooruitbetalen van verplichtingen welke anders in 2019 dienen te worden voldaan.

Bent u nog belasting verschuldigd dan kunt u deze beter voor het einde van het jaar betalen. De schulden aan de Belastingdienst tellen in principe niet mee voor de bepaling van de schuldpositie in box 3.

Los kleine hypotheekschulden af
Heeft u een eigen woning waarop nog een kleine eigenwoningschuld rust dan kunt u overwegen om deze schuld verder af te lossen. U heeft door de aflossing weliswaar geen fiscale renteaftrek meer maar u krijgt door de werking van de zogenoemde Wet Hillen ook niet meer (of beperkt) te maken met het eigenwoningforfait. De aftrek Wet Hillen is gelijk aan het positieve saldo van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare rente en kosten op de eigenwoningschuld.

Aflossing is veelal gunstig als de te betalen rente op de eigenwoningschuld lager is dan de fiscale bijtelling van het eigenwoningforfait. Bijkomend voordeel is dat het geld dat u gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld niet meer tot de grondslag van het box 3-vermogen worden gerekend.
Door de voorgenomen geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen wordt het voordeel met ingang van 2019 elk jaar iets kleiner. Afbouw van het voordeel vindt plaats in 30 jaar.

Laat uw testament regelmatig controleren
Als u in het verleden een testament heeft laten opstellen is het goed dat u het testament regelmatig zelf controleert of laat controleren. Gewijzigde fiscale wetgeving, andere persoonlijke omstandigheden of misschien ook wel nieuwe persoonlijke wensen zorgen er misschien voor dat uw testament niet meer (fiscaal) optimaal is of zelfs niet meer aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Besparing omzetbelasting
Volgend jaar gaat het verlaagde tarief van de omzetbelasting omhoog van 6% naar 9%. De belastingverhoging geldt onder meer voor voedingsmiddelen, geneesmiddelen en verbandmiddelen.
Tevens schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren ná het tijdstip van eerste ingebruikneming.
Daarnaast het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming.
Vanaf volgend jaar zijn de kosten dus hoger. Door de betaling van de kosten te vervroegen, kunt u omzetbelasting besparen. Ook als de schilder of stukadoor pas volgend jaar komt schilderen of stukadoren, maar u dit jaar de rekening al heeft betaald, is de verschuldigde omzetbelasting nog 6%.

Verval lage bijtelling na 60 maanden
Heeft u een auto van de zaak met een fiscale bijtelling van 22% die op kenteken is gezet in 2014? Houdt u er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2019 verloopt en u vanaf dat moment te maken krijgt met een bijtelling van 25%. De lagere bijtelling geldt namelijk gedurende een termijn van maximaal 60 maanden.
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook wanneer u nu nog een nihil bijtelling heeft. Na 60 maanden stijgt de fiscale bijtelling tot 25% berekend over de fiscale cataloguswaarde (nieuwwaarde). Er geldt nog wel een kortingsregeling voor nulemissieauto’s.

Vervang gewone giften voor periodieke giften
De giften die u aan een algemeen nut beogende instelling doet zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen als deze giften boven een drempelbedrag uitkomen. Deze drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen. De aftrekpost is daarbij gemaximeerd op 10% van het verzamelinkomen.
Omdat uw giften aan een algemeen nut beogende instelling niet volledig aftrekbaar zijn, kan worden overwogen om de jaarlijkse giften te vervangen voor een periodieke gift. U maakt dan vooraf schriftelijk kenbaar dat u gedurende vijf jaar een bedrag zult gaan schenken uiteraard tenzij u eerder komt te overlijden. Voor een dergelijke periodieke gift is fiscaal geen drempel van toepassing. De periodieke gift kan in een notariële akte worden opgenomen maar dat hoeft niet per se. Het (laten) opstellen van een onderhandse akte volstaat ook.

Huwelijkse voorwaarden
Als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden is het verstandig periodiek de tussen u en uw partner gemaakte afspraken te controleren en daar waar nodig op basis daarvan te handelen. Vaak dient er op basis van de huwelijkse voorwaarden jaarlijks te worden verrekend met elkaar. Als dit niet gebeurt hebben de overeengekomen voorwaarden op termijn minder of geen betekenis. Ook kan het zijn dat de eerder gemaakte afspraken door gewijzigde fiscale wetgeving of veranderde financiële omstandigheden niet meer goed aansluiten op uw persoonlijke wensen. Een heroverweging van de eerder overeengekomen voorwaarden is dan gewenst.

Lijfrente
Als u een lijfrentespaarvorm heeft ter aanvulling op uw oudedagsvoorziening dan is de premie alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Wilt u dus nog dit jaar gebruikmaken van de fiscale (jaar)ruimte dan is een storting op korte termijn gewenst.
De lijfrentepremie is fiscaal alleen aftrekbaar van uw inkomen als u voldoende fiscale jaarruimte of reserveringsruimte heeft. Er moet dus sprake zijn van een zogenoemd pensioentekort. Wij adviseren u daarbij de hoogte van de fiscale aftrekmogelijkheden vooraf te (laten) beoordelen. Alleen als u uw onderneming heeft gestaakt en daarvoor een lijfrente wordt aangekocht, heeft u meer tijd de lijfrentepremie te betalen. In dat geval moet de betaling plaatshebben voor 1 juli 2019.

Oude lijfrentepolissen
Heeft u een lijfrenteverzekering afgesloten voor 1 januari 1992 (ook wel pre brede herwaardering lijfrente genoemd) dan bent u zeer flexibel betreffende het aanwenden van het opgebouwde kapitaal. Zo mag u kiezen om de uitkering uit de verzekering aan anderen toe te laten komen. Daarbij kunt u tevens kiezen voor een uitkering ineens of voor uitkeringen in termijnen.

Overdracht vermogen
Bij de overdracht van vermogen van u naar uw kinderen, kleinkinderen of andere familieleden is er in principe schenk- of erfbelasting verschuldigd. Van schenkbelasting is sprake bij overdracht van vermogen tijdens uw leven. De erfbelasting is verschuldigd als het vermogen overgaat na overlijden. Omdat beide belastingsoorten een progressieve factor bevatten en er gebruik kan worden gemaakt van (jaarlijkse) vrijstellingen, kan het zinvol zijn na te denken over de overdracht van vermogen tijdens het leven. De progressieve factor zorgt ervoor dat er verhoudingsgewijs meer belasting is verschuldigd als er meer vermogen (in een keer) overgaat. Om besparing van schenk- en erfbelasting te realiseren zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunt u uw kinderen jaarlijks ruim € 5.300 belastingvrij schenken. Als uw kinderen jonger zijn dan 40 jaar, kan de eenmalige onbelaste schenking onder bepaalde voorwaarden oplopen tot ruim € 53.000. De hoogste onbelaste schenking is aan de orde bij een schenking van maximaal € 100.800. De verkrijger hoeft hiervoor niet per se een eigen kind of kleinkind te zijn. Voor een dergelijk vrijgestelde schenking dient de verkrijger wel tussen de 18 tot 40 oud te zijn waarbij deze de ontvangen schenking besteedt aan de aanschaf van een eigen woning, de financiering van de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van een restschuld of hypotheek op de (voormalige) eigen woning.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig financieel planner en belastingadviseur. (06 13 01 04 20)

www.lt-advies.nl

Reageren

Reacties