50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Fiscale spelregels voor de auto van de zaak 2019

ab images

De auto van de zaak is en blijft een ‘hot item’ in de fiscale regelgeving. Afgelopen jaren zijn er al diverse wijzingen doorgevoerd die hebben geleid tot een scala aan bijtellingspercentages. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen gewone benzine- en dieselauto’s, zuinigere auto’s, hybride en volledig elektrische auto’s. De verscheidenheid aan bijtellingspercentages is mede veroorzaakt door overgangsregels. Een veelal eerlijk systeem dat wel heeft geleid tot complexe situaties.

Wijzigingen 2019
De fiscale bijtelling voor een auto van de zaak wordt vanaf 2019 wederom aangepast. De grootste verandering is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrische auto die duurder is dan € 50.000. Onder andere de Tesla zal hieronder vallen. Het gaat om de zogenoemde nul-emissie auto’s met batterij. Voor wie elektrisch rijdt kan dit in 2019 een fors hogere fiscale bijtelling betekenen.

Fiscale stimulering
De belastingheffing voor auto’s van de zaak was duidelijk aan verandering toe. Het elektrisch rijden werd al enkele jaren fiscaal gestimuleerd door onze overheid. Dit met behoorlijke schokeffecten tot gevolg. Zo vond de ‘plug-inhybride’ auto de afgelopen jaren gretig aftrek. Vaak werden deze auto’s gekocht vanwege de nul bijtelling en in de praktijk gewoon gereden met de verbrandingsmotor. De fiscale stimulering leidde tot fiscaal voordeel maar veelal niet tot de beoogde besparing op de uitstoot van Co2. Voor de volledig elektrische auto zoals de Tesla waren de fiscale voordelen (lage fiscale bijtelling, BPM- en MRB-vrijstelling en de Milieu-investeringsaftrek) doorgaans ook meer dan afdoende groot om de hoge aanschafwaarde voor lief te nemen.

De wijzigingen
In 2016 werden de regels voor de fiscale bijtelling voor het eerst herzien. In 2018 werden daarbij verdere wijzigingen doorgevoerd. In 2019 wordt vooral de duurdere elektrische auto geraakt. De lappendeken van tarieven uit 2016 werd in 2017 en 2018 vereenvoudigd. De vier tarieven werden teruggebracht naar twee tarieven voor de fiscale bijtelling. Vanaf 2018 zijn er nog maar twee tarieven, zijnde 4% en 22%.

Overzicht bijtelling auto 2016, 2017 en 2018
Co2-emissie leaseauto             2016                2017 en 2018

Nul-emissie                             4%                   4%

1-50 gram/km                         15%                 22%

51-106 gram/km                     21%                 22%

> 106 gram/km                       25%                 22%

Regels 2019
De Belastingdienst heeft de nieuwe regels 2019 geïntroduceerd om de belastingheffing te vereenvoudigen en stabieler te maken. De bijtelling wordt daarbij minder afhankelijk van de CO2-uitstoot. Met voorgestelde wijzigingen worden de eerdere maatregelen aangepast aan de huidige omstandigheden.

In 2019 zien we voor de ‘gewone’ nieuwe auto’s een bijtelling van 22%. Hier verandert feitelijk dus niets. De bijtelling voor de elektrische auto blijft in 2019 4% maar wordt wel mede afhankelijk van de waarde van de auto. Wordt er een dure elektrische auto gereden dan is de fiscale bijtelling ook bij een uitstoot van CO2 van nul, meer belasting verschuldigd. Alleen de waterstofauto houdt voor de gehele waarde een tarief voor de fiscale bijtelling van 4%.

Bijtelling elektrische auto in 2019 en andere wagens
CO2-uitstoot                           Bijtelling cataloguswaarde

0 (op batterij)                          4% tot € 50.000, daarboven 22%

0 (op waterstof)                      4%

Meer dan 0 uitstoot                22%

Zoals het er nu naar uitziet geldt de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s met een waarde tot € 50.000 alleen nog voor de jaren 2019 en 2020. Het voornemen bestaat vanaf 2021 alle bijtellingspercentages gelijk te trekken naar 22%. Dus ook voor elektrische auto’s in de prijsklasse tot € 50.000.

Logica achter de maatregel
De door ons kabinet voorgestelde wijzigingen voor 2019 en 2020 bevatten een tweetal uitzonderingsituaties. Niet de hoogte van de uitstoot maar de prijsklasse van de auto bepaalt voortaan een deel van de hoogte van de fiscale bijtelling. Verder wordt er een bijzonder onderscheid gemaakt tussen auto’s met een batterij en auto’s die rijden op waterstof.

Waarschijnlijk is de gedachte achter de wijzigingen puur ingegeven door de budgettaire kwestie. Als iedereen een elektrische auto gaat kopen, zal de Belastingdienst teveel belastinggeld mislopen. Daarom zal de bijdrage voor de duurdere auto hoger zijn vastgesteld. Een Tesla van € 100.000 krijgt een extra bijtelling van 18% (was 4% en wordt 22%) over een bedrag van € 50.000. Ter relativering: een vervuilende auto van € 100.000 heeft een totale fiscale bijtelling van € 22.000.

De reden van het onderscheid tussen de auto met batterij en die op waterstofbasis is onduidelijk maar zou misschien te maken kunnen hebben met een lobby van belanghebbende.

De plug-inhybride’s in 2019
De plug-inhybride’s worden door het kabinet inmiddels niet meer via de fiscale bijtelling gestimuleerd. Het bijtellingspercentage voor deze auto’s bedraagt 22%. Wel is er nog tot en met 2020 een stimulering via een lager tarief aan motorrijtuigenbelasting.

Overgangsregeling
De datum van de eerste kentekenafgifte is tot op heden altijd bepalend geweest voor de hoogte van de fiscale bijtelling. Als de auto dus in 2018 wordt aangeschaft houdt de auto nog maximaal vijf jaar (60 maanden) het regime uit het jaar van afgifte van het kenteken. Aanschaf van een elektrische auto in 2018 kan dus nog voordeel opleveren.

Bij het verlengen van een leasecontract of het langer berijden van de zakelijk auto dient op termijn rekening te worden gehouden met een verhoogde bijtelling volgens de dan geldende regels.

Ook de BPM wordt minder CO2-afhankelijk
Wie een auto koopt, krijgt ook te maken met de BPM, de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen. De BPM verhoogt de aanschafprijs van de auto. In 2019 behoudt de auto met een nul-emissie het nultarief in de BPM. Er is dus een volledige vrijstelling van toepassing. De plug-inhybride auto’s verliezen in 2019 hun nulbijtelling en zullen voor de BPM als een ‘andere’ zuinige auto worden behandeld. Hoe de percentages voor deze ‘andere’ zuinige auto’s er voor 2019 precies uit komen te zien is op dit moment nog niet bekend. De Belastingdienst wil straks het liefst uitgaan van één tarief waarbij niet teveel aan belastinginkomsten wordt misgelopen.

Conclusies over de bijtelling auto van de zaak 2019
Een ieder die vanaf 2019 een nieuwe auto van de zaak krijgt, krijgt te maken met een fiscale bijtelling welke het belastbare inkomen verhoogt. De uitzondering op deze regel is als er een sluitende kilometeradministratie wordt bijgehouden waaruit blijkt dat er niet of nauwelijks privé met de auto wordt gereden.

De fiscale bijtelling varieert van 4% tot 22%. Een volledig elektrische auto blijft tot en met 2020 fiscaal gezien de goedkoopste auto, zowel om in te rijden (bijtelling) als om te kopen (BPM), maar wordt in 2019 ten opzichte van 2018 toch een stuk duurder als de cataloguswaarde hoger is dan € 50.000. Vanaf 2021 worden de diverse bijtellingspercentages naar alle waarschijnlijkheid volledig gelijkgetrokken.

Gerbert Middelkoop, zelfstandig financieel planner en belastingadviseur. (06 13 01 04 20)

Reageren

Reacties