50VitaalPlus

50VitaalPlus is een uitgave van VGS Media BV | COLOFON | ADVERTEREN | CONTACT

  • A  A  A  

Eigen huis opeten en de noodzaak van juiste vastlegging vermogen

de Zwart portret

Column

Mr. A. de Zwart

Notaris

Adviseringen op het gebied van het behouden van vermogen en de overheveling daarvan binnen het eigen gezin, hebben ook vaak betrekking op wat er in het verleden is gebeurd.

Sinds enige tijd is dit van belang ter voorkoming of beperking van ‘het opeten’ van uw eigen huis, voor het geval u een hoge bijdrage verschuldigd wordt wegens de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In het algemeen gesteld, kan het zijn dat u een hoge bijdrage verschuldigd wordt in het kader van verblijf en zorg. En door deze eigen bijdrage kan het zijn, dat u dient in te teren op uw eigen vermogen. We zien dit met name in situaties wanneer er geen of een klein pensioen is, naast de AOW.

Vaak betreft het mensen die een eigen woning hebben gehad en de hypotheek ook grotendeels of helemaal hebben afgelost.

In een gezin met kinderen is het verleden van belang. Ik denk daarbij aan het geval dat één van de echtgenoten is overleden en de langstlevende naar een volledig verblijf en zorg buitenshuis gaat. De woning is verkocht en de bankrekening is gevuld met de opbrengst.

Vaak zien we in deze situaties dat er bij het overlijden van de eerste van de echtgenoten geen beschrijving heeft plaatsgevonden van het vermogen op dat moment. Vaak is er sprake van een langstlevende testament, waardoor het totale vermogen naar de langstlevende gaat, maar waarbij – als men het goed bekijkt – ook een schuld is ontstaan aan de kinderen, zijnde het erfdeel in de nalatenschap van de eerst overleden ouder. Deze vordering is in het algemeen niet opeisbaar zolang de langstlevende leeft. Omdat toch alles naar de langstlevende gaat, of uit kostenoogpunt, wordt er vaak geen beschrijving opgesteld en dat is jammer, gezien de mogelijkheden die een beschrijving biedt, met name ook bij definitieve opname buitenshuis.

Stel dat in mijn voorbeeld één van de echtgenoten in 1992 is overleden en de langstlevende-situatie als beschreven is van toepassing, dan had het zeer geholpen als de nalatenschap was beschreven en het erfdeel van de kinderen dus ook bekend was.

Na verkoop van de woning als gemeld, kan de langstlevende ervoor kiezen om:

– schenkingen te doen aan de kinderen;

– meer vermogen over te hevelen aan de kinderen, te weten het erfdeel van de eerst overledene af te lossen.

Afhankelijk van de omstandigheden dient bekeken te worden wat de gevolgen hiervan zijn. Soms is er sprake van een schenking, die tot een eenmalige heffing van schenkbelasting leidt, maar deze heffing weegt niet op tegen de hoge bijdrage die de langstlevende elke maand verschuldigd wordt.

Mijn advies luidt dan ook, dat u goede en actuele testamenten opstelt en dat u na het overlijden van één van de echtgenoten vrij snel contact opneemt om het vermogen en de erfdelen van de kinderen notarieel te laten beschrijven.

Nader advies? Neem contact op met Notariskantoor De Zwart Raalte.

www.notarisdezwart.nl

Reageren

Reacties